FAIL (the browser should render some flash content, not this).

UMOWA STAŁEJ OBSŁUGI PRAWNEJ

 

Zleceniobiorca: Piotr Matysiak Kancelaria Radców Prawnych, ul. Grunwaldzka 38A/ 6, 60-783 Poznań,

NIP: 972-022-61-68, Regon: 300949580

 

Zleceniodawca: …………………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowany przez ……………………………………. – …………………………

 

§ 1. Przedmiot umowy

 

1.      Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zleceniodawcy za wynagrodzeniem stałą pomoc prawną.

 

2.      Świadczona pomoc prawna może obejmować:

a.    sporządzanie opinii i analiz prawnych, udzielanie porad i ogólnych konsultacji;

b.    zapewnienie stałego dostępu do wszystkich przepisów prawnych;

c.    reprezentowanie przed urzędami i sądami wszystkich instancji;

d.    prowadzenie dokumentacji organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa;

e.    obsługę posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i walnych zgromadzeń;

f.     sporządzanie pism procesowych, umów oraz wszelkiego rodzaju dokumentów;

g.    prowadzenie negocjacji ze wskazanymi kontrahentami Zleceniodawcy;

h.    windykowanie i egzekucja należności;

i.      przeprowadzanie audytu prawnego;

j.     wykonywanie innych czynności mających charakter pomocy prawnej.

 

§ 2. Staranność i odpowiedzialność Zleceniobiorcy

 

1.    Zadaniem Zleceniobiorcy jest chronić i zabezpieczać interesy oraz dobre imię Zleceniodawcy.

 

2.    Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania objętych umową czynności
z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu swej najlepszej wiedzy i doświadczenia.

 

3.    Zleceniobiorca może powierzyć wykonywanie czynności innym osobom, za których działania lub zaniechania będzie odpowiadał jak za swoje własne.

 

4.    Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zleceniodawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy. Zleceniodawca wyraża zgodę na ujawnienie w materiałach informacyjnych Kancelarii jedynie samego faktu prowadzenia obsługi prawnej Zleceniodawcy.

 

§ 3. Dyspozycyjność i czas realizacji zlecenia

 

1.    Zleceniobiorca zapewnienia Zleceniodawcy stały kontakt i pozostaje w ciągłej gotowości do przyjęcia zlecenia.

 

2.    Wszystkie  zlecenia mogą być przyjmowane i realizowane także za pomocą:

·         poczty mailowej: info@matysiak-kancelaria.pl,

·         telefonu: 503-300-503.

 

3.    Osobą odpowiedzialną ze Strony Zleceniodawcy za przepływ informacji między Stronami oraz koordynację współpracy w ramach realizacji niniejszej umowy jest

 .................................................................................................................................................

 

4.    Limit czasu przeznaczonego na realizację objętych niniejszą umową czynności Strony ustalają na …….. godzin tygodniowo.

5.    Do czasu pracy Kancelarii zalicza się czas niezbędny do załatwiania spraw,
w szczególności w sądach, urzędach i w innych organach oraz czas przygotowania się do tych czynności jak też czas dojazdu na miejsce ich wykonania.

 

§ 4. Wynagrodzenie

 

1.    Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie stałe w kwocie ………. zł  netto miesięcznie. 

 

2.    W razie przekroczenia uzgodnionego przez Strony limitu czasu pracy Zleceniobiorcy, Strony uzgadniają wynagrodzenie według stawki godzinowej w kwocie 250 zł netto za każdą godzinę pracy prawnika. Wynagrodzeniu podlega każde rozpoczęte 15 minut pracy. Za czas dojazdu do miejsca wykonywania czynności wynagrodzenie wynosi połowę stawki godzinowej. Dojazd do miejsc położonych w granicach administracyjnych Miasta Poznania nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu. Zleceniodawca zobowiązany jest również pokryć potrzebne koszty podróży, w tym koszty przejazdów i noclegów.

 

3.    Za czynności przed organami wymiaru sprawiedliwości Strony ustalają dodatkowe wynagrodzenie na poziomie stawki minimalnej określonej rozporządzeniem MS w spr. opłat za czynności radców prawnych (DZ.U.02, nr 163, poz. 1349).

 

4.    Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie 7 dni od wystawienia faktury VAT, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:

BZWBK: 96 1090 1359 0000 0001 0947 5071

 

5.    Zleceniodawca zobowiązany jest terminowo uiszczać wszelkie związane
z prowadzonymi sprawami opłaty, w szczególności sądowe, administracyjne
i skarbowe oraz z góry wyłożyć środki na pokrycie przewidywanych wydatków,
w szczególności kosztów podróży i noclegów. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki nieuiszczenia bądź nieterminowego uiszczenia należnych opłat.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

1.    Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

2.    Każda ze Stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

3.    Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

4.    Ewentualne spory z niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w Poznaniu.

 

5.    Strony oświadczają, że adresy wskazane w części wstępnej umowy stanowią ich adresy do doręczeń dla celów związanych z umową. O każdej zmianie adresu do doręczeń Strony zobowiązane są niezwłocznie powiadomić drugą z nich, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenia dokonanego na ostatni wskazany adres.

 

6.    Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

Poznań, dnia ………………..2009 r.